ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ A PENĚZ

    Kupující-spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. V takovém případě o tom musí informovat prodávajícího ve shora uvedené lhůtě písemně (viz adresa pro vrácení zboží níže) nebo emailem (na emailovou adresu reklamace@sperky-rovski.cz ). Za tímto účelem může využít formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
    V případě, že pro informaci o odstoupení od smlouvy uvedený formulář nevyužije, musí toto sdělení obsahovat jméno a příjmení kupujícího, číslo faktury, případně objednávky a bankovní spojení pro vrácení kupní ceny. Peněžní služby poskytované Českou poštou, s.p. pro vrácení kupní ceny nelze využít.
    V případě odstoupení od smlouvy je kupující-spotřebitel povinen zaslat nebo předat zboží prodávajícímu bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
    Zboží je třeba odeslat formou obchodního balíku nebo doporučené zásilky. Zboží vracené formou dobírky nebude převzato. Vracené zboží je důležité pojistit – kupující zodpovídá za škodu způsobenou při přepravě zpět prodávajícímu následkem nedostatečného zabezpečení nebo ztráty zboží. Náklady spojené s vrácením zboží včetně jeho případného pojištění hradí kupující.
   

Adresa pro vrácení zboží:
   Crystalp GmbH
   Seilergasse, 6020 Innsbruck, Rakousko

    Vrácené zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu. Není-li kupující-spotřebitel schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému opotřebování nebo poškození zboží), je kupující-spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit prodávajícímu v penězích – v praxi se tak děje formou započtení vůči kupní ceně vracené prodávajícím, která je tudíž kupujícímu-spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Výši náhrady za opotřebení zboží stanoví prodávající při převzetí a kontrole zboží a informuje o ní kupujícího-spotřebitele.
    V případě odstoupení od smlouvy má prodávající právo účtovat kupujícímu jednorázový poplatek za náklady prodávajícího vynaložené na opětovné převzetí, kontrolu a zabalení zboží  (viz kapitola Expediční náklady). Účtování paušálních nákladů vynaložených prodávajícím na převzetí vráceného zboží nelze chápat jako sankci vůči kupujícímu-spotřebiteli.
    Kupní cena (snížená o paušální platbu za náklady spojené s přijetím vráceného zboží a případnou náhradu za opotřebení) bude poukázána na bankovní účet, definovaný kupujícím-spotřebitelem, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
    Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží.
    Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující řádně a včas neuhradí kupní cenu za objednané zboží, nebo zboží není možné z technických důvodů dodat.

REKLAMACE

    Pokud zboží vykazuje vadu nebo vady, které brání jeho užívání k danému účelu, má kupující právo zboží reklamovat.
    Bod 1) tohoto oddílu se nevztahuje na zboží s vadou / vadami, které je na základě těchto vad prodáváno za sníženou cenu.
    Prodávající má právo posoudit oprávněnost reklamace, tj. zda reklamovaná vada nevznikla následkem nešetrného nebo nevhodného užívání zboží kupujícím, které je v rozporu s účelem, ke kterému je zboží určeno.
    Reklamaci zboží může kupující uplatnit odesláním informace o reklamaci formou emailu na adresu reklamace@sperky-rovski.cz nebo osobně na adrese:

   Crystalp GmbH
   Seilergasse, 6020 Innsbruck, Rakousko

    Informace o reklamaci musí obsahovat údaje nutné k identifikaci zákazníka, tj. jméno, adresu a kontaktní údaje (emailovou adresu, případně telefonní číslo) a číslo faktury nebo objednávky.
    Po přijetí informace o reklamaci se prodávající s kupujícím bez zbytečného odkladu spojí, aby se s ním dohodl o dalším postupu.
    V případě oprávněné reklamace lze zvolit jednu z následujících možností:
         a.    Dodání nového zboží výměnou za vadné;
         b.    Opravu vady;
         c.    Přiměřenou slevu z kupní ceny;
         d.    Odstoupení od smlouvy s vrácením kupní ceny.
    Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace formou emailu, zaslaného na elektronickou adresu definovanou kupujícím.
    V případě nesouhlasu kupujícího se způsobem vyřízení reklamace prodávajícím má kupující právo na mimosoudní řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce.